ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κερδίστε προσκλήσεις για live βραδιές στο «Jazzét Café»

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η Διοργανώτρια Εταιρία) η οποία διατηρεί και λειτουργεί τις ιστοσελίδες www.athinorama.gr & www.athinoramaclub.gr (εφεξής τα «site»), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, με τη συνεργασία της εταιρίας «TANWEER» (εφεξής η «Χορηγός») διοργανώνει τον ακόλουθο διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια με τίτλο Κερδίστε προσκλήσεις για live βραδιές στο «Jazzét Café»" (εφεξής καλούμενο «Διαγωνισμό), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητών κατόπιν κληρώσεως.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, είναι νόμιμος κάτοικος Ελλάδος και είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρίας, οι σύζυγοί τους, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και οι εργαζόμενοι του Χορηγού, οι σύζυγοί τους, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να διαβάσει και αποδεχθεί τους παρόντες όρους συμμετοχής του Διαγωνισμού, που είναι αναρτημένοι στο site (www.athinoramaclub.gr), επιλέγοντας (κάνοντας κλικ) στο σχετικό πεδίο και να συμπληρώσει τα στοιχεία (ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email) στην ειδική φόρμα που θα υπάρχει αναρτημένη στο site και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στο Διαγωνισμό. Επιλέγοντας (κάνοντας κλικ) οι συμμετέχοντες στο σχετικό πεδίο, δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι διάβασαν και αποδέχθηκαν τους όρους του Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 16/05 (14.00 μ.μ.). Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 10η Μαίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 έως την 16η Μαϊου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μμ.
Ελλιπής, ή λανθασμένη, ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στην ΔΕΣΜΗ να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή του ιδίου προσώπου με αποστολή περισσότερων από μία συμμετοχών στο Διαγωνισμό. Αν αποσταλούν περισσότερες από μία συμμετοχές από το ίδιο πρόσωπο, οι επόμενες της πρώτης συμμετοχής του θα ακυρώνονται και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή θα διεξαχθεί στις 16 Μαϊου 2019 και ώρα 15.00 στα γραφεία της «ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» ενώπιον εκπροσώπου της διοργανώτριας εταιρίας. Στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα συμμετέχουν οι έγκυρες συμμετοχές.

Από τη διενέργεια της κληρώσεως θα προκύψουν 2 μοναδικοί τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν ο καθένας από μία διπλή πρόσκληση με ποτό για μουσικές βραδιές στο "Jazzet Caffe" για τις 25/05 ή για τις 18/05 Δευτέρα 1/4 (ώρα προσέλευσης 21.20 μ.μ.) και όλες τις παροχές (όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στο www.athinoramaclub.gr).
Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν κληρονομούνται, δεν ανταλλάσσονται, ούτε αντικαθίστανται με άλλα και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.

Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθουν στις ιστοσελίδες www.athinorama.gr & www.athinoramaclub.gr εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την λήξη του διαγωνισμού.

Η επικοινωνία με τους νικητές, θα γίνει με βάση το τηλέφωνο επικοινωνίας ή/και το email που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που νικητής δεν ευρεθεί στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε μέχρι την 17η Μαϊου 2019 στις 14.00 ή δηλώσουν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ότι δεν επιθυμούν να παραλάβουν το Δώρο τους, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Η Διοργανώτρια Εταιρία κατά την επικοινωνία της με το νικητή θα ζητά στοιχεία απαραίτητα αποκλειστικά για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη του Δώρου (ονοματεπώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας, κ.λ.π.).

Οποιαδήποτε συμμετοχή ή/και νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και μετά την ανακήρυξή του μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους :
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει συμμορφωθεί και αποδεχθεί τους παρόντες όρους στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που, παρά την αντίθετη δήλωσή του, αποδειχθεί ότι περιλαμβάνεται στις ανωτέρω (υπό όρο 1) κατηγορίες προσώπων που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, (γ) σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ταυτότητας του νικητή δεν είναι αυτά τα οποία έχει δηλώσει αρχικώς και (δ) σε περίπτωση που είναι αδύνατος ο εντοπισμός κάποιου νικητή, γεγονός που θα καθιστά αδύνατη την ενημέρωσή του, ή/και σε περίπτωση άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του ή επίδειξης αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας για την αποδοχή του δώρου του. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δικαιούται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει συμμετοχές, σε οιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας Εταιρίας, της Χορηγού ή τα χρηστά ήθη, τη δημόσια αιδώ, ή περιέχουν προσβλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρίας. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο.
Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια Εταιρία παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η Διοργανώτρια Εταιρία θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και αφού έχει ανακηρυχθεί νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή των επάθλων.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, το δικαίωμά του στο έπαθλο χάνεται οριστικά και θα καλείται αναπληρωματικός νικητής.

Διευκρινίζεται ότι τυχόν μεταφορικά έξοδα για την παράδοση του Δώρου βαρύνουν τον νικητή, η Διοργανώτρια Εταιρία ουδεμία υποχρέωση καταβολής τους έχει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναλαμβάνει. Ο νικητής θα παραλάβει το Δώρο κατόπιν συνεννόησης με την Διοργανώτρια Εταιρία σε σημείο που θα του υποδείξει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του δώρου είναι η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικού εγγράφου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διοργανώτριας Εταιρίας.

Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα και παρέχουν στη Διοργανώτρια Εταιρία τη συγκατάθεση και την άδειά τους για τη συλλογή (κατά τη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου συμμετοχής), χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού (διεξαγωγή Διαγωνισμού - ανάδειξη νικητών – δημοσιότητα Διαγωνισμού με την ανακοίνωση των ονομάτων τους στο site και απόδοση των δώρων). Επίσης οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια εταιρία, όπως στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού επεξεργαστεί ή/και διαβιβάσει τα προαναφερόμενα στοιχεία τους, αποκλειστικά και μόνον σε εργαζομένους της ή/και τρίτα πρόσωπα, τα οποία ως εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό και κατ΄εντολήν της Διοργανώτριας Εταιρίας, θα εμπλακούν στη διαδικασία κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών, καθώς και στην απόδοση των Δώρων σ΄αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους και να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή/και διόρθωσης, ή/και διαγραφής ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο site.

Μετά την απόδοση των δώρων στους νικητές, τα παραπάνω στοιχεία θα καταστρέφονται. Εφόσον κάποιος από τους συμμετέχοντες το επιθυμεί και το επιλέξει αντίστοιχα, η Διοργανώτρια εταιρία θα δικαιούται να διατηρήσει τα παραπάνω στοιχεία για προωθητικούς - διαφημιστικούς σκοπούς, μελλοντική αποστολή ενημερωτικών – διαφημιστικών emails. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, ενημέρωσης και αντίρρησης στην επεξεργασία τους, κατά τα προαναφερόμενα.

Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του Δώρου. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του νικητή και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στην Διοργανώτρια Εταιρία να αρνηθεί την χορήγηση του Δώρου. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του Δώρου από το νικητή συνιστούν πλήρη, ανεπιφύλακτη και ρητή συγκατάθεση αυτού για χρήση του ονόματός του και της εικόνας του με σκοπό τη δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Τα στοιχεία αυτά του νικητή δύναται να χρησιμοποιηθούν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει εφόσον κριθεί απαραίτητο τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή/και να αλλάξει το δώρο ή να το ανακαλέσει ενημερώνοντας σχετικά μέσω του site και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή και τρίτων. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε βάρος της Διοργανώτριας Εταιρίας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν αποζημίωση και η Διοργανώτρια Εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσής τους.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων του Διαγωνισμού των οποίων οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρίας. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά στη διάθεση του Δώρου στο νικητή ή επιλαχόντα της κλήρωσης, που έχουν αποδεχθεί του όρους του Διαγωνισμού, και δε φέρει καμία ευθύνη για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του Δώρου, ιδιότητες που αυτό αναγράφει ή για τυχόν συνέπειες προβλεπόμενες από τη χρήση του.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο site του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνον σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων από την παραπάνω αιτία. Η Διοργανώτρια Εταιρία δε έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης οποιουδήποτε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό ή/και τυχόν βλάβης της ιστοσελίδας της με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή/και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας εξαιτίας των οποίων δεν μπορεί να εκτελέσει τις παραπάνω υποχρεώσεις της και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της από το Διαγωνισμό.

Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).

Γίνε μέλος - αθηνόραμα Club
Μόνο 25€
ετήσια συνδρομή
Eπικοινωνία

Eπικοινωνία αθηνόραμα Club
τηλ. 210 7450114
athinoramaclub@athinorama.gr