Γίνε μέλος

Αναλυτικοί όροι συμμετοχής μέλους στο αθηνόραμα Club

Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του αθηνόραμα Club που δημιούργησε η ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής ΔΕΣΜΗ). Το αθηνόραμα Club είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου τα Μέλη του εξασφαλίζουν ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές, παροχές και προνόμια που θα προσφέρουν επιχειρήσεις εστίασης, ψυχαγωγίας και θεαμάτων με τις οποίες η ΔΕΣΜΗ συνεργάζεται. Η υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή ή η με οποιονδήποτε τρόπο αποστολή (ταχυδρομικά, τηλεομοιοτυπικά) της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και η παραλαβή της κάρτας Μέλους στο αθηνόραμα Club συνιστούν αμάχητο τεκμήριο ότι ο αιτών γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους και αποδέχεται ότι αυτοί ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του ως Μέλους του εν λόγω προγράμματος αθηνόραμα Club.


1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1.1. Ως Μέλος του αθηνόραμα Club μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών. Η ΔΕΣΜΗ διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή Μέλους στο αθηνόραμα Club. Εφόσον η αίτηση υποψήφιου Μέλους για εγγραφή του στο αθηνόραμα Club γίνει δεκτή από τη ΔΕΣΜΗ, η εγγραφή του Μέλους θα θεωρείται ότι συντελέσθηκε κατά την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας. Η έκδοση της κάρτας θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή της αίτησης. Η ημερομηνία αυτή θα αποκαλείται στο εξής «ημερομηνία έναρξης». Στην κάρτα θα αναγράφεται και η ημερομηνία λήξης, η οποία θα είναι ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης. Ο αιτών θα καθίσταται Μέλος και θα δικαιούται τις ειδικές παροχές και προνόμια εφόσον λάβει από τη ΔΕΣΜΗ την κάρτα με τα στοιχεία του ως Μέλος του αθηνόραμα Club.
1.2. Η ΔΕΣΜΗ δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων.

2. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
2.1. Η ιδιότητα του Μέλους του προγράμματος αθηνόραμα Club και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο.
2.2. Υποχρέωση του Μέλους, για να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια του προγράμματος αθηνόραμα Club, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΔΕΣΜΗΣ και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, είναι η επίδειξη της προσωπικής κάρτας Μέλους του αθηνόραμα Club πριν από την έκδοση των εισιτηρίων στα ταμεία των επιχειρήσεων θεαμάτων και πριν από την παραγγελία στις επιχειρήσεις γαστρονομίας και διασκέδασης. Το Μέλος υποχρεούται επίσης να παραδίδει την κάρτα κατά την πληρωμή του λογαριασμού, μετά την ολοκλήρωση της οποίας η κάρτα θα παραδίδεται εκ νέου στο Μέλος.
2.3. Το Μέλος υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας κάθε χώρου καθώς και τις οριζόμενες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϋποθέσεις κρατήσεων, τήρησης ωραρίων, κ.λπ.

3. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
3.1. Εφόσον έχει επαρκώς συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής Μέλους και έχει καταβληθεί το οριζόμενο από τη ΔΕΣΜΗ ποσόν, όπως αυτό αναλύεται στον όρο 4 (εφεξής δικαιώματα συμμετοχής), παραχωρείται στο Μέλος η χρήση μιας κάρτας Μέλους που θα του παρέχει τα δικαιώματα και προνόμια τα οποία θα ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα.
3.2. Η κάρτα Μέλους αθηνόραμα Club θα αποστέλλεται στη δηλωθείσα διεύθυνση μέσω ταχυμεταφοράς, το Μέλος θα καταβάλλει σε μετρητά το ποσόν των δικαιωμάτων συμμετοχής και θα υπογράφει το σχετικό έγγραφο παραλαβής. Όταν η αίτηση υποβάλλεται μέσω Internet ή και τηλεφωνικά, το υποψήφιο Μέλος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει και με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα.
3.3. Η κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο κάτοχος-Μέλος, με την εμφάνισή της, δεν μπορεί να προβεί σε εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές. Ο κάτοχος-Μέλος του αθηνόραμα Club δικαιούται να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια, όπως αυτά θα συμφωνούνται μεταξύ της ΔΕΣΜΗΣ και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων και θα γνωστοποιούνται σ’ αυτόν εγκαίρως από τη ΔΕΣΜΗ μέσω του περιοδικού «αθηνόραμα» και της ιστοσελίδας www.athinorama.gr. Η εξόφληση του λογαριασμού στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορεί να γίνει με μετρητά ή με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα με την οποία συνεργάζεται η επιχείρηση. Σε περίπτωση όμως μελλοντικής συνεργασίας της ΔΕΣΜΗΣ με συγκεκριμένο/α πιστωτικό/ά ίδρυμα/ιδρύματα, τα προνόμια θα παρέχονται εφόσον η πληρωμή του λογαριασμού πραγματοποιείται με μετρητά ή με τις αντίστοιχες πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες που αυτά διαθέτουν στην αγορά. Σε καμία περίπτωση η κάρτα Μέλους αθηνόραμα Club και οι παρεχόμενες προσφορές και προνόμια δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.
3.4. Η αρχική διάρκεια της κάρτας προσδιορίζεται αποκλειστικά από τη ΔΕΣΜΗ και είναι ένα (1) έτος, δυνάμενη να ανανεωθεί. Το Μέλος έχει δικαίωμα ανανέωσης της κάρτας χωρίς περιορισμό και κάθε φορά για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η ΔΕΣΜΗ.
3.5. Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της ΔΕΣΜΗΣ και ο κάτοχος-Μέλος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της κάρτας Μέλους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
3.6. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, το Μέλος υποβάλλει νέα αίτηση, καταβάλλει εκ νέου τα δικαιώματα συμμετοχής και εκδίδεται νέα κάρτα με διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής της.
3.7. Το Μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της κάρτας Μέλους εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της, στέλνοντας σχετική επιστολή με συνημμένη την κάρτα Μέλους στην ταχυδρομική διεύθυνση του αθηνόραμα Club. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΣΜΗ θα επιστρέφει στο πρώην Μέλος το ποσόν των δικαιωμάτων συμμετοχής. Σε κάθε άλλη περίπτωση ακύρωσης της κάρτας τα δικαιώματα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
4.1. Κατά την παραλαβή της κάρτας Μέλους, το Μέλος υποχρεούται να καταβάλει το καθοριζόμενο από τη ΔΕΣΜΗ ποσόν για την παροχή των υπηρεσιών της και την απόκτηση των δικαιωμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα αθηνόραμα Club για το χρονικό διάστημα ισχύος της κάρτας, το οποίο ποσόν ανέρχεται σήμερα σε 25 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η καταβολή του ανωτέρω ποσού από το Μέλος γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 3.2.
4.2. Για την ανανέωση διάρκειας ισχύος της κάρτας Μέλους, το Μέλος θα καταβάλει στη ΔΕΣΜΗ εκ νέου ποσόν για δικαιώματα συμμετοχής και ανανέωσης της κάρτας αθηνόραμα Club που καθορίζονται από τη ΔΕΣΜΗ. Η καταβολή του ποσού αυτού γίνεται με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω, στον όρο 3.2. Η υποχρέωση της καταβολής ποσού για την εκ νέου απόκτηση δικαιωμάτων συμμετοχής και ανανέωσης της κάρτας Μέλους δεν εξαρτάται από τη συχνότητα της χρήσης ή μη των προνομίων που παρέχονται με την κάρτα Μέλους. Η ΔΕΣΜΗ διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει το ποσόν των δικαιωμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα αθηνόραμα Club κατά την ανανέωση της κάρτας Μέλους, ενημερώνοντας σχετικά τα Μέλη μέσω του περιοδικού «αθηνόραμα» ή μέσω της ιστοσελίδας www.athinorama.gr.
4.3. Το ποσόν για την απόκτηση των δικαιωμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα αθηνόραμα Club καλύπτει τα διαχειριστικά έξοδα εγγραφής του Μέλους, τα έξοδα έκδοσης κάρτας Μέλους, τα γενικά έξοδα λειτουργίας του προγράμματος αθηνόραμα Club και το ΦΠΑ. Για το λόγο αυτόν, σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται από τη ΔΕΣΜΗ, ούτε συμψηφίζεται με τυχόν αξιώσεις του Μέλους.

5. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Κατά τη λήξη της οριζόμενης διάρκειας συμμετοχής του Μέλους στο αθηνόραμα Club και ισχύος της κάρτας Μέλους (1 έτος), εφόσον το Μέλος επιθυμεί να παρατείνει τη συμμετοχή του στο αθηνόραμα Club για περαιτέρω χρονικό διάστημα, πρέπει να ανανεώσει την εγγραφή του το αργότερο 20 ημέρες πριν από την αναφερόμενη στην κάρτα Μέλους ημερομηνία λήξης της διάρκειάς της, καταβάλλοντας εκ νέου τα δικαιώματα συμμετοχής για το χρονικό διάστημα ανανέωσης της εγγραφής του. Ο τρόπος υποβολής της αίτησης ανανέωσης θα ανακοινωθεί στα Μέλη μέσω του περιοδικού «αθηνόραμα» και της ιστοσελίδας www.athinorama.gr.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ
Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι
(α) Η ΔΕΣΜΗ έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει μέρος των προνομίων με άλλα ή και να διακόψει οποτεδήποτε την παρούσα έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω του περιοδικού και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.athinorama.gr. Σε περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση λάβει χώρα το Μέλος δεν αποκτά για το λόγο αυτόν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της ΔΕΣΜΗΣ ή των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων.
(β) Η ΔΕΣΜΗ έχει μεν συνάψει συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν πλημμέλεια ή οποιαδήποτε ζημιά ήθελε τυχόν προκληθεί στο Μέλος ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τα παρεχόμενα από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπηρεσίες ή προϊόντα.
(γ) Η ενημέρωση προς τα Μέλη του αθηνόραμα Club για τις εβδομαδιαίες παροχές-προνόμια, τους χώρους των συνεργαζομένων επιχειρήσεων που συμμετέχουν κάθε εβδομάδα στο πρόγραμμα καθώς και για τις ημέρες που ισχύουν οι προσφορές-προνόμια θα γίνεται μέσα από ειδική σηματοδότηση στο περιοδικό «αθηνόραμα» και στην ιστοσελίδα www.athinorama.gr.
(δ) Η παροχή οποιουδήποτε προνομίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης κάθε φορά επιχείρησης.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι
(α) Η εγγραφή και η συμμετοχή του Μέλους στο αθηνόραμα Club απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί το Μέλος κατά την εγγραφή ή και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το οποίο αρχείο θα τηρείται από τη ΔΕΣΜΗ και τη/τις συνεργαζόμενη/ες εταιρεία/ες για το σκοπό της υποστήριξης, της προώθησης, της εκτέλεσης και της λειτουργίας του προγράμματος αθηνόραμα Club. Για το λόγο αυτόν, η υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και η παραλαβή της κάρτας Μέλους συνιστούν αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Μέλους προς τη ΔΕΣΜΗ και τη/τις συνεργαζόμενη/ες εταιρεία/ες, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι αιτούντες την εγγραφή τους στο πρόγραμμα αθηνόραμα Club με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη λειτουργίας του προγράμματος αθηνόραμα Club και για τη με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί τους.
(β) Η ΔΕΣΜΗ έχει ευθύνη για τη δέσμευση των συνεργατών της εν σχέσει με την κατά τον Ν. 2471/97 απαιτούμενη προστασία των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Το Μέλος έχει δικαίωμα, όποτε επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων του αθηνόραμα Club.
(γ) Η ΔΕΣΜΗ δικαιούται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία του Μέλους για την αποστολή σε αυτό ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού από το αθηνόραμα Club, εφόσον το Μέλος έχει συναινέσει γι’ αυτό στην αίτηση συμμετοχής του. Κάθε Μέλος μπορεί να απευθύνει εγγράφως στη ΔΕΣΜΗ και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων για μεταβολή/διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.

8. ΛΗΞΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
8.1. Η ΔΕΣΜΗ έχει το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα αθηνόραμα Club έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω του περιοδικού «αθηνόραμα» και της ιστοσελίδας www.athinorama.gr.
8.2. Η ΔΕΣΜΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο Μέλος με ανακοινώσεις στο περιοδικό «αθηνόραμα» και στην ιστοσελίδα www.athinorama.gr.
8.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο η ΔΕΣΜΗ τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων της παρούσας και του προγράμματος αθηνόραμα Club ή παύσει και καταργήσει το πρόγραμμα αθηνόραμα Club, το Μέλος ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη αξίωση έχει ή και διατηρεί κατά της ΔΕΣΜΗΣ.

9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
9.1. Η ΔΕΣΜΗ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο εκτός του ελέγχου της, το αθηνόραμα Club δεν είναι σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες του.
9.2. Η ΔΕΣΜΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από το αθηνόραμα Club κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε.
9.3. Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα αθηνόραμα Club αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και βρίσκονται αναρτημένοι σε πλήρη ανάλυση στην ιστοσελίδα www.athinorama.gr καθώς και στο τεύχος 451 (01/01/2009) του περιοδικού «αθηνόραμα» και το Μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με αυτούς.
9.4. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το πρόγραμμα αθηνόραμα Club και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
9.5. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο.
9.6. Ο κωδικός αναγνώρισης που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό έντυπο (αίτηση εγγραφής ή και ανανέωσης) είναι επαρκής για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και της αυθεντικότητας του εγγράφου.

Τα ανωτέρω αποτελούν την τελευταία έκδοση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα αθηνόραμα Club και ισχύουν από 31/12/2008. Τα Μέλη του αθηνόραμα Club θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτή τη σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.

Επιστροφή στη φόρμα αίτησης μέλους